25, జనవరి 2012, బుధవారం

నీలమోహనాష్టకం (వచనపద్యాలు) - 22

నీ పదముల చిరుగజ్జెల సవ్వడి తలపులు
నా మనసుకు సుంతగూడ నిశ్శబ్దత కలిగించవు

బుడుబుంగ వంటి నిన్ను చూడాలను కోర్కెలు
నా కన్నుల కొంచెమైన మూతబడనీయవు

అందకుండ పోయే నిన్నందుకొనెడు ఊహలు
నా కాళ్ళను కదలనీయవు మెదలనీయవు

నీలి నీలి వెల్గుల దొరా! నింగి పొంగులైన దొరా!
‘రంగ’ని నేవేమి చేయదలతువో, తెలియనీయవురా.