31, జనవరి 2012, మంగళవారం

నీలమోహనాష్టకం (వచనపద్యాలు) - 8

 8
మధురం నీ నామామృతం
మధురం నీ గానామృతం
మధురం నీ వీక్షణామృతం
మధురం నీ కరుణామృతం

డాంబికాల బరువులతో డస్సిన ఈ బ్రతుకులో
ఆర్తి హరా! నీ చూపుల పలకరింపు లెన్నడో?

ఆలోచన కందని అందమా! గోవింద స్పందమా!
ఈ బ్రతుకున నీ చిరునవ్వులు చిమ్ముట ఎప్పుడో?
* * * * * * * * * 

పీతాంబరా! గోకులము ముంగిట ముత్యమా!
ఈ ‘రంగ’ని అంతరంగమును హృదయంగమము జేయరా!
ఈ భావ బీజాలను నీ హృదయాన రంగరింతు
నీవుదప్ప నాకు అన్యులెవరురా? శరణు! శరణు!!

"సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణ మస్తు!"