4, ఫిబ్రవరి 2012, శనివారం

కవిత - 4

నా ప్రయాణం

ప్రయాణం ఎప్పుడూ
నిలకడగా సాగదు
ఒడిదుడుకుల మధ్య
ఎత్తు పల్లాలలో
మునుగుతూ, తేలుతూ
సమస్యల కుహరాల్లో
కొట్టుమిట్టాడుతూ సాగుతుంటుంది
ప్రయాణంలోని సహచరి
నడకలు తడబడుతుంటే
నలుమూలలు మసకబారినట్టై
నడక ఓరిమిని కోల్పోతున్నది.
పథగామియైన నా జీవనంలో
పదపదాన బంధనమంథనాలే
పరకాయ ప్రవేశం చేయలేక
‘పద’ చిత్తుడనై ప్రమత్తుడ నవుతున్నాను
ప్రయాణంలో ఎదురైన
పిల్లదారుల మైత్రీబంధంలో
జీవనయానాన్ని మధురం చేసుకోవడం
మనసులోని పొరలలో భద్ర పరచుకోవడం
మమతను పంచి మనసు నిచ్చి
మహాయానం వైపు మరలుతున్నాను
ప్రయాణంలోని మైలురాళ్ళను
నా కాలనాళికలో భద్రపరచుకుంటున్నాను.

ప్రసారిక (ఫిబ్రవరి, 2007)
`సమజ్ఞ’ కవితా సంకలనం నుండి.