9, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

కవిత - 8

నేను

ఈ జీవన మార్గంలో
దేన్నీ తొందరగా వదలలేను
మనసులోకి ఆహ్వానిస్తాను
ఎద ఉంచి పరిశీలిస్తాను
ఔచిత్యం గురించి పరిశోధిస్తాను
భావ ప్రకటనకు ముందు
నా ఆలోచనలను విమర్శించుకుంటాను
ఎదుటి వ్యక్తి అంతరంగాన్ని
అంచనా వేయటానికి ప్రయత్నిస్తాను.
అనేకానేక విషయాలను క్రోడీకరించుకుంటాను
శబ్దాలను ఘనీభవింపచేస్తుంటాను
అక్షరతూణీరాలను సంధిస్తాను
ఇరు హృదయాల మధ్య వారధిని నిర్మిస్తాను
అసందర్భాలను అనౌచిత్యాలను
అప్రకటితాలుగా మారుస్తాను
గొంతుకలో గరళంలా దిగ్బంధిస్తాను
సమసమాజ నిర్మాణమే దిశగా పయనిస్తాను
ఈ జీవన మార్గంలో
దేన్నీ తొందరగా వదలలేను
జాతి నిర్మాణంలో
సౌభ్రాతృత్వ దిశగా
వివేచించి, మార్గగామి నవుతాను.

స్రవంతి (జనవరి - 2000)