7, ఫిబ్రవరి 2012, మంగళవారం

కవిత - 7

జలతారు ముసుగు

ఆత్మీయతకు ఆటంకం లేదు...
ఆటంకం అల్లా...
అంచనా వేయడంలోనే ఉంది
మన భావనలు
మన ఇష్టం అనుకుంటే సరిపోదు
మన ఆలోచనలు, సమాజ పరమైన పైన!
ఎదుటివాడికి నచ్చనపుడు...
ఆలోచనలు ఉత్తుంగ తరంగాలైనా
వాయులీన అయిననూ-
చిరు రంధ్రాన్వేషణకు ఒణికి పోతాయి
ఎక్కడి కక్కడ సర్దుకుపోవడం
ఎక్కాలతో పాటు ఉగ్గపోసుకోవాలి నేడు
ఎదుటివాళ్ల కొనవేళ్ళు తాకి
ఎదలను పండింపచేయాలి
హేక్ హాండ్స్ తృప్తిని కలగచేయాలి
మనసులోని ఆలోచనల తీవ్రతను
నిలువుగా చీల్చేయాలి
నిష్కల్మష హసనాన్ని అద్దుకోవాలి
అసంతృప్తిని మన డైరీలో భద్రపరచుకోవాలి
లేదా పరదాచాటున ఆర వేయాలి
ఇదేనా జీవితం అంటే చెప్పలేం...
ఆత్మీయతను ఎటునుండైనా అందించవచ్చు
ఆలోచనల రంగరింప చేయవచ్చు.

(స్రవంతి - మార్చి 2000)