5, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

కవిత - 5

తికమక

చెంగు చెంగున గంతులేస్తున్న హరిణంలా
అమ్మ ఒళ్ళో గారాలు పోతున్న లేగలా
భవిష్యత్తును బడిపంతుల చేతుల్లో
భద్రపరచిన కౌమారంలా
బాధ్యత లెరుగని విద్యార్థికి
అధికారుల - అలసత్వం
అహంభావం పంజా విప్పి ...
పుచ్చిపోయిన మెదళ్ళలోంచి
‘జంబ్లింగ్’ అనే చెదపురుగు
భయవిహ్వలతను కలిగించింది.
కేంద్రం కేంద్రానికి తన ఉనికి ఎక్కడంటూ
పిల్లి ఏడిండ్లు తిప్పినట్టుగా
పరీక్షను పక్కకు నెట్టి
పరీక్షా కేంద్రానికి తిరగడంతోనే
మదిలోని సారమంతా
మాయమై ... మసిగుడ్డయై
అక్టోబరుకు దారిని వెతుక్కోమంటుంది.
మరి ఈ బాధ్యతా రాహిత్యానికి
మహర్షి ఎవరు?
ఈ అనాలోచిత కార్యానికి
నష్టపూచీ ఎవరు?
అధికారులా ... యంత్రాంగమా?
తల్లిదండ్రులా ... విద్యార్థులా?
ఎవరైనా ...
అరిటాకు విద్యార్థే కదా!

(ఏప్రిల్ 1998)